AI Rakyat: Portal dan Program

Govind Dheda

Pendahuluan Kerajaan Malaysia baru-baru ini telah melancarkan portal dan program “AI Untuk Rakyat” sebagai sebahagian daripada usaha untuk menjadikan Malaysia hab kecerdasan buatan (AI) yang terkemuka di peringkat global. Portal dan program ini direka untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran orang ramai tentang AI dalam usaha memastikan rakyat Malaysia memperoleh pengetahuan dan kemahiran untuk menyertai ekonomi digital.

Modul-modul Program

Program AI Untuk Rakyat mengandungi dua modul utama: AI Sedar dan AI Hargai.

AI Sedar Modul AI Sedar memberi pengenalan tentang asas-asas AI, sejarah, jenis-jenis, aplikasi, cabaran etika, dan impak ekonomi dan sosial. Ia direka untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi AI yang semakin pesat membangun. Antara topik yang dibincangkan termasuk:

 • Definisi dan konsep asas AI
 • Sejarah perkembangan AI
 • Jenis-jenis AI (contoh machine learning, deep learning)
 • Aplikasi AI dalam industri dan kehidupan seharian
 • Isu etika seperti bias dan ketidaksaksamaan algorithm
 • Kesan ekonomi dan sosial (positif dan negatif)

Modul ini sesuai untuk orang ramai yang mempunyai minat untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang teknologi AI yang sering dibincangkan.

AI Hargai Modul AI Hargai pula memberi tumpuan kepada membina kemahiran praktikal dalam AI. Pelbagai tutorial, kursus dalam talian, dan projek amali disediakan untuk peserta mempelajari kemahiran teknikal seperti:

 • Asas pengaturcaraan Python
 • Penggunaan perisian pembelajaran mesin seperti TensorFlow
 • Membangun model ramalan menggunakan algoritma machine learning
 • Menghasilkan chatbot menggunakan natural language processing
 • Menganalisis data menggunakan visualisasi dan teknik statistik

Melalui modul ini, rakyat Malaysia berpeluang mempelajari kemahiran teknikal AI yang sangat diperlukan dalam pasaran tenaga kerja digital. Ini dapat membantu lebih ramai rakyat menyertai bidang kepakaran berkaitan AI.

Sasaran dan Impak

Program AI Untuk Rakyat terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan menyasarkan penyertaan satu juta orang dalam tempoh tiga tahun. Dengan mendemokrasikan akses kepada ilmu berkaitan AI, kerajaan berhasrat mewujudkan masyarakat yang celik AI di samping melahirkan pakar tempatan dalam bidang yang amat diperlukan ini.

Usaha ini dijangka memberi impak positif seperti berikut:

 • Memperkenalkan AI kepada masyarakat umum, meningkatkan literasi dan kesediaan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0
 • Membangunkan bakat AI tempatan untuk memenuhi permintaan tinggi akan kemahiran ini
 • Menggalakkan inovasi AI dan persaingan sihat antara pemain industri
 • Mewujudkan ekosistem AI yang kondusif untuk menarik pelaburan dan projek baru ke dalam negara
 • Memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab tenaga kerja mahir dalam bidang digital dan AI.

Rumusan

Portal dan program “AI Untuk Rakyat” merupakan inisiatif penting kerajaan dalam membangunkan modal insan tempatan untuk menyahut cabaran Revolusi Industri 4.0. Adalah menjadi harapan supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat memanfaatkan program ini bagi memahami, menghargai dan seterusnya menguasai teknologi AI demi kemakmuran negara. Dengan modal insan yang mencukupi dalam kemahiran baharu ini, Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk menjadi pemimpin serantau dan penyumbang penting kepada pembangunan AI yang beretika dan mampan.

Share This Article
Leave a comment